Home » Uncategorized » BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN T8/2012

BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN T8/2012

Dự án “Tăng cường năng lực vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) Việt Nam cho thương mại – cải thiện chất lượng và an toàn sản phẩm rau tươi thông qua tiếp cận chuỗi giá trị ở Việt Nam” đã chính thức kết thúc.

Mô hình dưa chuột ở Hưng Yên

Cấp chứng chỉ cho các học viên tại Lâm Đồng

Hồ sơ sản xuất được lưu trữ cho truy nguyên nguồn gốc về sau

Dự án được xây dựng dựa trên việc tăng cường năng lực kiểm dịch động thực vật, quản lý an toàn và chất lượng của sản phẩm rau tươi tại tất cả các khâu từ sản xuất, bảo quản, phân phối, tiếp thị và xác định các cơ hội tiếp cận thị trường.

Chi tiết về các hoạt động cũng như kết quả đạt được, các bài học rút ra và các đề xuất được trình bày trong Báo Cáo Tổng Kết Dự Án (T8/2012).