Home » Uncategorized » FAO xác nhận viện trợ cho Dự án tiếp nối của dự án MTF-VIE-046-STF

FAO xác nhận viện trợ cho Dự án tiếp nối của dự án MTF-VIE-046-STF

Ngày 07/05/2013, Tổ chức Nông lương Thế giới FAO đã gửi công văn xác nhận sẽ viện trợ cho dự án tiếp nối (follow-up) của Dự án ” Tăng cường năng lực vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) Việt Nam cho thương mại – Cải thiện chất lượng và an toàn sản phẩm rau tươi thông qua tiếp cận chuỗi giá trị” (MTF-VIE-046-STF), nhằm mở rộng các kết quả đã đạt được và bổ sung một số hoạt động dựa theo ý kiến thảo luận đã được rút ra sau Hội nghị Tổng kết dự án vào tháng 08/2012.

Trong dự án tiếp nối, các mục tiêu hướng tới sẽ là tăng cường năng lực vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật cho ngành hàng rau tại Việt Nam và giúp nắm bắt các cơ hội thị trường trong và ngoài nước.

FAO đã xác nhận tổng kinh phí tài trợ cho dự án là 350.000 USD cho thời gian thực hiện từ 2013-2016 và phân bổ kinh phí cho năm thứ nhất là 64.800 USD.

Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn và Viện Nghiên cứu Rau quả vẫn là cơ quan trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện dự án.

http://sps-gap.org.vn/index.php?target=news&option=news_detail&nalias=fao-xac-nhan-vien-tro-cho-du-an-tiep-noi-cua-du-an-mtf-vie-046-stf