Home » Uncategorized » Giới thiệu

Giới thiệu

Tên dự án 

Quốc gia

Tăng cường năng lực vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) Việt Nam cho thương mại – cải thiện chất lượng và an toàn sản phẩm rau tươi thông qua tiếp cận chuỗi giá trị ở Việt NamVIỆT NAM
 Ký hiệu dự án  MTF/VIE/046/STF (STDF/PG/259)
 Ngày bắt đầu  1/1/2010
 Ngày kết thúc  31/12/2011
 Cơ quan chịu trách nhiệm thực thi dự án  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thônViện Nghiên cứu Rau quả
 Kinh phí tài trợ    533. 770  USD

Mục tiêu tổng thể của dự án TCP là tăng cường năng lực vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của ngành rau quả ở Việt Nam và giúp đỡ các nước nắm bắt các cơ hội thị trường cho rau quả tươi cả trên thị trường trong nước và quốc tế.

Sự vắng mặt của thực hành nông nghiệp vững chắc và các hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm đã tước bỏ các cơ hội thương mại có giá trị. Dự án được xây dựng xung quanh các lĩnh vực cốt lõi của xây dựng năng lực vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS), an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng ở tất cả các giai đoạn quan trọng của sản xuất, bảo quản, phân phối và tiếp thị và xác định các cơ hội tiếp thị ở cả thị trường trong nước và ở nước ngoài và thúc đẩy một cách tiếp cận chuỗi giá trị sản xuất và tiếp thị của rau quả từ Việt Nam.

Dự án sẽ tìm cách đạt được mục tiêu tổng thể nâng cao năng lực vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật của quốc gia thông qua các chiến lược cụ thể và hành động bao gồm như sau:

• Xây dựng cơ sở kiến thức thông qua khảo sát thị trường về các cơ hội thị trường quốc tế cho các loại rau quả cụ thể được trồng ở Việt Nam và xác định các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) cho các loại hàng hóa chủ lực trên thị trường cụ thể;

• Chương trình xây dựng năng lực nhằm cải thiện an toàn và chất lượng rau quả bằng cách sử dụng biện pháp tiếp cận chuỗi giá trị;

• Cải thiện các mối liên kết thị trường giữa các tổ chức sản xuất và các thị trường trong nước và quốc tế.

Dự án góp phần đáng kể vào Mục tiêu Chiến lược D của FAO – chất lượng và an toàn thực phẩm được cải thiện ở tất cả các giai đoạn của chuỗi thực phẩm và cũng là phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) trong xoá đói nghèo, tính bền vững về môi trường và xây dựng quan hệ đối tác. Dự án này là phù hợp với các ưu tiên của Việt Nam làm tăng đáng kể khối lượng và giá trị xuất khẩu rau quả của nó.

Dự án được xây dựng trên mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và hợp tác giữa FAO, các cơ quan Chính phủ Việt Nam, người sản xuất, nhà phân phối, bán lẻ và chuỗi công ty tiếp thị và các bên liên quan rộng hơn.

http://sps-gap.org.vn/index.php?target=news&option=news_detail&nalias=gioi-thieu-chung